kiedy płacimy fundusz pracy

Kiedy zaczynamy pracować warto jest zapoznać się z kwestią kiedy należy opłacać fundusz pracy. Jak wiadomo składka na Fundusz Pracy wynosi obecnie dwa i czterdzieści pięć setnych procenta od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednak w pewnych przypadkach składka na Fundusz Pracy opłacana być nie musi:
* Składka na fundusz pracy opłacana jest jedynie jeśli podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika. Jednakże jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie z różnych tytułów (na przykład zatrudnia się w kilku firmach). Wtedy dochody z tych tytułów, sumują się i otrzymaną sumę porównuje się z wynagrodzeniem minimalnym.

* Powyższa zasada tyczy się również osób prowadzących działalność gospodarczą. Z tym zastrzeżeniem jednak, iż składka na Fundusz Pracy liczona jest nie od dochodu, a od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W większości przypadków, ta podstawa wymiaru wynosi sześćdziesiąt procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego.

pracownicy

W takich przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opłacania składki na Fundusz Pracy. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tak zwanych nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek stanowi bowiem trzydzieści procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Siłą rzeczy, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nowy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy. Jednakże jeżeli przedsiębiorca uzyskuje dochody z innych źródeł tak samo jak w przypadku osób fizycznych dochody jego będą sumowane i porównywane z płacą minimalną.

* Kobiety powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia oraz mężczyźni powyżej sześćdziesiątego roku życia są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie jest bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio pięćdziesięciu pięciu lub sześćdziesięciu lat.

* W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy przysługuje już po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia, w przypadku, gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej trzydziestu dni. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez dwanaście miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

* Pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również za pracownika, który wrócił z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez trzydzieści sześć miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu.

fundusz pracy

* Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić firmy, które zatrudniają wyłącznie na podstawie umów zlecenie. Zwolnienie obejmuje wówczas wszystkich zatrudnionych zleceniobiorców niezależnie od wysokości wynagrodzenia.
Wystarczy jednak, że chociaż jedna osoba w firmie zatrudniona zostanie na umowę o pracę i podmiot taki traci zwolnienie w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych. Zwolnienie to nie ma w ogóle zastosowania do podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi (w tym spółek cywilnych). Zwolnienie dotyczy jedynie zleceniodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ciekawostką jest to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbował nie respektować tego ustawowego zwolnienia. W marcu dwa tysiące piętnastego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował bowiem komunikat, w którym poinformował, iż począwszy od marca dwa tysiące piętnastego roku, przestaje obowiązywać zwolnienie dotyczące umów zlecenia, opisane w punkcie szóstym.

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie miała jednak żadnych podstaw prawnych i ostatecznie, pod dużym medialnym naporem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał się z tej praktyki.
Tak, więc na pytanie kiedy płacimy fundusz pracy można w skrócie powiedzieć że płacimy go, gdy nasz łączny przychód przekracza płacę minimalną.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here