fundusz pracy

Kiedy nie płacimy Funduszu Pracy? Fundusz Pracy z założenia jest funduszem celowym, mającym pokrywać koszty aktywizacji osób bezrobotnych, solidarnie opłacanym przez pracodawców. Pracodawcy będący osobami prawnymi, osobami fizycznymi, jednostkami nie mającymi osobowości prawnej i inni, którzy zatrudniają pracowników na podstawie stosunku pracy muszą płacić składki na Fundusz Pracy.

Od tej zasady istnieje kilka zwolnień. Mamy wiele sytuacji, kiedy nie płacimy Funduszu Pracy. Unormowania takie zostały wprowadzone stosunkowo dawno. Warto umieć je zastosować. Ustawodawca starał się uczynić osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jako bardziej atrakcyjne dla pracodawcy. Stąd powstała idea stworzenia tak dużej liczby sytuacji, kiedy nie płacimy Funduszu Pracy.

Kiedy nie płacimy Funduszu Pracy? Nie płacimy Funduszu Pracy za pracowników, którzy ukończyli: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek przysługuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po uzyskaniu wymaganego wieku. Jeżeli jednak pracownik kończy odpowiednio 55 i 60 lat w pierwszym dniu miesiąca – zwolnienie przysługuje od tego miesiąca.

Kiedy nie płacimy Funduszu Pracy?

kiedy nie płacimy funduszu pracy

Innego typu zwolnienie obowiązuje przez okres 36 miesięcy za osoby powracające z urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskich i wychowawczych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie z ww. urlopów. W przypadku, gdy pomiędzy urlopami występują przerwy, miesiące zwolnienia z Funduszu Pracy sumuje się do momentu, aż zostanie wyczerpany 36-miesięczny okres. Zwolnienie przysługuje z tytułu powrotu z urlopu dotyczącego urodzenia dzieci przy jednym porodzie. W przypadku następnego porodu pracownicy pracodawca nabywa prawo do zwolnienia z Funduszu Pracy na okres kolejnych 36 miesięcy.

Nie można korzystać ze zwolnienia po urlopach udzielonych przez innych pracodawców (np. w przypadku zmiany pracy). Jeżeli pracodawca zawrze dodatkowo umowę zlecenia lub umowę o dzieło z pracownicą, zwolnienie z Funduszu Pracy od wynagrodzeń z tytułu tych umów nie przysługuje. Zwolnienie ze składek nie przysługuje również pracodawcy w przypadku zawarcia umowy z pracownicą w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

Kiedy nie płacimy Funduszu Pracy? Przez okres 12 miesięcy za pracowników, których zatrudniliśmy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, a nie mają jeszcze ukończonego 30 roku życia. Zwolnienie to obowiązuje nadal, jeżeli w trakcie tych 12 miesięcy pracownik ukończy 30 lat życia.

Kiedy nie płacimy Funduszu Pracy? Zwolnienie obowiązuje przez okres 12 miesięcy za pracowników, którzy co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali zarejestrowanymi bezrobotnymi i ukończyli już 50 lat. Początek obowiązywania zwolnienia to pierwszy dzień miesiąca następującego po zatrudnieniu takiego pracownika.

W przypadku przejęcia zakładu pracy na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy, nowy pracodawca kontynuuje stosowanie zwolnienia z płacenia składek Funduszu Pracy za przejętych pracowników, powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz za zatrudnionych bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia, bądź nie ukończyli jeszcze 30 lat, jeżeli dotychczasowy pracodawca je stosował. W tych trzech przypadkach nie obowiązuje również stosowanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, jaką stosuje się do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na zasadzie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

biuro

Jeżeli podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie osiągnięte ze wszystkich stosunków pracy również nie płacimy Funduszu Pracy.

Jeżeli pracodawca jest zakładem aktywności zawodowej, nie płaci składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W przypadkach, kiedy nie płacimy Funduszu Pracy możemy zaoszczędzić całkiem sporą kwotę. Jeżeli jesteśmy np. mikroprzedsiębiorcą sytuacja, kiedy nie płacimy Funduszu Pracy może mieć dla nas duże znaczenie. Zaoszczędzone w ten sposób środki możemy przeznaczyć na dofinansowanie innych obszarów, np. szkoleń dla pracowników czy zakupu wyposażenia. W skali roku mogą to być dla takiego małego przedsiębiorcy znaczące kwoty. Zważywszy, że obecnie składki na Fundusz Pracy wynoszą 2,45% podstawy wymiaru oznacza to, że od minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku wynosi 2100 zł pracodawca zaoszczędzi 51,45 zł, co w skali roku daje kwotę ponad 600 zł. W sytuacji, kiedy nie płacimy Funduszu Pracy od wyższych zarobków, oszczędności są jeszcze większe.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here