dokumenty

Świadectwo pracy – co to takiego?

Świadectwo pracy to jeden z najważniejszych dokumentów, który potwierdza zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne przy aplikowaniu na kolejne stanowisko pracy. Jeśli ma miejsce rozwiązanie bądź wygaśnięcie stosunku pracy, obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne wydanie pracownikowi stosownego świadectwa pracy.

Przekazanie przez pracodawcę świadectwa pracy w żadnym wypadku nie może zależeć od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jeśli ma miejsce sytuacje, w której umowa zostaje rozwiązana bądź wygasa, a pracodawca następnie zawiera z pracownikiem kolejną umowę, pracodawca nie ma wówczas obowiązku wystawiania świadectwa pracy.

Musi to zrobić jedynie wtedy, gdy zażąda tego pracownik. Świadectwo pracy jest wydawane niezależnie od tego, na jaką umowę pracownik pracował. Nieistotny jest również tryb, w jakim stosunek pracy został rozwiązany. Świadectwo pracy pracodawca musi wydawać albo do rąk pracownika, albo osobie, która jest uprawniona do tego. Uprawnienie uzyskuje się poprzez specjalne pismo wypisane przez pracownika, którego dane świadectwo pracy dotyczy.

Każde świadectwo pracy musi zawierać poniżej wymienione informacje:
-rodzaj oraz czas wykonywania pracy,
-opis zajmowanych stanowisk,
-ważne do ustalenia późniejszego prawa do emerytury uprawnienia z zabezpieczenia społecznego,
-okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy bądź tryb rozwiązania umowy

W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, w której świadectwo pracy zostanie wykonane w sposób błędny i pojawia się konieczność jego natychmiastowego sprostowania.

jak sprostować świadectwo pracy

Wobec tego jak sprostować świadectwo pracy?
Jak sprostować świadectwo pracy?

Jeżeli pracownik występuje z inicjatywą sprostowania świadectwa pracy, to ma on 7 dni od czasu otrzymania świadectwa pracy na dostarczenie do pracodawcy wniosku, w którym sformułuje swoją prośbę o jego sprostowanie. Tego typu uprawnienie wynika z mocy artykułu 97 § 21 k.p. Jeśli pracodawca zdecyduje się w sposób negatywny rozpatrzyć złożony przez pracownika wniosek, powinien o tym fakcie w ciągu 7 dni od czasu otrzymania wniosku poinformować pracownika.

W przypadku gdy zdecyduje się z kolei na jego uwzględnienie, w powyższym terminie musi on wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy. Oprócz tego pracodawca powinien najpóźniej w dniu, w którym wydawać będzie pracownikowi nowe świadectwo pracy usunąć z akt firmy oraz zniszczyć świadectwo wykonane poprzednio. Gdy pracodawca odrzuci wniosek o sprostowanie, pracownikowi przysługuje prawo do zgłoszeniem tego żądania do sądu pracy.

Osoba ta ma na to 7 dni od otrzymania od pracodawcy zawiadomienia mówiącego o odrzuceniu wniosku o wydanie sprostowania. Jeśli sąd uwzględni wniosek pracownika, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi nowe świadectwo w trybie niezwłocznym. Maksymalnie ma na to 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w danej sprawie.

W sytuacji, gdy pracownik nie zdecydował się na wystąpienie do pracodawcy ze stosownym wnioskiem o sprostowanie świadectwa a siedmiodniowy termin upłynął, nie ma on wówczas żadnych praw do dochodzenia sprostowania poprzez drogę sądową. Sytuacja wygląda podobnie, gdy upływa termin pozwalający na zwrócenie się z żądaniem wydania sprostowania do sądu pracy. Istnieje jednak jeden wyjątek od przytoczonego przypadku.

Jeśli pracownik bez swojej winy nie dokonał odpowiednich czynności w danym terminie, przysługuje mu wniesienie do sądu pracy wniosku. Wniosek ten ma formę wniosku o przywrócenie uchybionemu terminowi. Wniosek tego typu pracownik ma obowiązek wnieść do sądu pracy w okresie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia terminowi (wskazuje na to artykuł 256 kodeksu pracy).

świadectwo pracy

Wniosek powinien zawierać wszystkie uprawdopodobnione okoliczności, które pozwalają na uzasadnienie przywrócenia terminu pozwalającego na powtórne złożenie przez pracownika wniosku. Sprawa ma się inaczej w sytuacji, gdy inicjatywę sprostowania zgłasza pracodawca. Warto odnotować, że zarówno przepisy kodeksu pracy jak i przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy i sposobu jego trybu jego wydawania oraz prostowania nie zawierają regulacji dotyczących kwestii wydawania sprostowania świadectwa pracy z woli pracodawcy.

W tym zakresie mamy do czynienia z dużą luką prawną. W takich sytuacjach pracodawca powinien stworzyć nowe świadectwo pracy oraz następnie wydać je za pokwitowaniem swemu byłemu pracownikowi. Może je również wysłać listem poleconym na adres danego byłego pracownika.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here