duplikat świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres pozostawania w stosunku pracy, bez względu na jego rodzaj. Dzięki temu dokumentowi osoba może udokumentować to w jakiej firmie pracował, na jakim stanowisku, okres zatrudnienia oraz inne fakty prawne pozostające w związku z zatrudnieniem. Świadectwo pracy powinno zostać wystawione w ostatnim dniu pracy pracownika, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

Czasami zdarza się, że pracownikowi zagubi lub utraci wystawione świadectwo pracy. Zdarza się tak z banalnych przyczyn, przeprowadzka, zalanie mieszkania, pomyłkowe wyrzucenie do śmieci. Powstaje wówczas pytanie co wtedy robić? Na szczęście prawodawca przewidział taką możliwość i każdy może zwrócić się do byłego pracodawcy z prośbą o wystawienie duplikatu świadectwa pracy.
Jak sama nazwa wskazuje duplikat jest kopią poprzednio wydanego świadectwa pracy, jego dokładnym odzwierciedleniem. Mamy w ten sposób najprostszą odpowiedź na pytanie jak wystawić duplikat świadectwa pracy? Zrobić to samo co w przypadku oryginału. Należy pamiętać, że duplikat to nie sprostowanie świadectwa, nie umieszczamy na nim żadnych nowych informacji. Powielamy tylko to co na nim było.

dokumenty

Świadectwo pracy powinno wskazywać wystawiającego pracodawcę i zawierać pracownika, to jest imię nazwisko, datę urodzenia. Określa stanowiska na których pracownik pracował (rodzaj wykonywanych prac) oraz okres zatrudnienia. Koniecznym jest określenie sposobu rozwiązania umowy o pracę łącznie ze wskazaniem podstawy prawnej takiego działania. Ponadto powinno zawierać okres wykonywania prac w szczególnych warunkach (jeżeli wystąpił), okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej (jeżeli taka była), okresy przebywania na urlopie bezpłatnym wraz z podstawą ich udzielenia, okresy przebywania na urlopie wychowawczym, okresy zwolnienia od pracy przewidywane w art. 188 kodeksu pracy (dni opieki nad dzieckiem wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy), okresy zastosowania względem pracownika skróconego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36[1] par. 1 kodeksu pracy, okresy wykorzystania dodatkowego urlopu lub innych dodatkowych uprawnień albo świadczeń przewidzianych przepisami prawa pracy oraz okresy otrzymywania wynagrodzenia za czas choroby przewidziane w art. 92 kodeksu pracy.

Dodatkowo należy wyszczególnić liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługującego na podstawie kodeksu pracy i wykorzystanego w roku ustania stosunku pracy z zaznaczeniem ile z tych dni było tak zwanymi urlopami „na żądanie”. Na końcu wymieniamy wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz te dni przebywania na zwolnieniu lekarskim przypadające w 2003 r., za które nie było płacone wynagrodzenie chorobowe. Istotną jest również wzmianka, czy wynagrodzenie pracownika było zajmowane przez komornika na poczet jakichś zobowiązań.

Pracownik może także w informacjach uzupełniających poprosić o wyszczególnienie odbytych szkoleń i kursów oraz informację o wysokości swojego wynagrodzenia. Ostatnim elementem świadectwa pracy jest pouczenie o możliwości złożenia wniosku do pracodawcy o sprostowania świadectwa pracy i informację o tym, że w przypadku odmowy pracownik może skierować sprawę do właściwego rejonowego sądu pracy. Świadectwo pracy powinno być wystawione w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich oddaje się pracownikowi, drugi zaś zostawia w aktach osobowych, które następnie są archiwizowane.

jak wystawić duplikat

Jak widać z powyższego świadectwo pracy zawiera bardzo dużo informacji, które są niejednokrotnie niezbędne do dalszego podejmowania zatrudnienia oraz do prawidłowego ustalenia wysokości emerytury lub renty. Prawidłowo wystawione świadectwo pracy dokumentuje cały pobyt w danym zakładzie pracy i dzięki niemu pracownik może udowodnić dany okres zatrudnienia. Dlatego też w przypadku jego zagubienia lub utraty należy postarać się o duplikat świadectwa. Przy wystawianiu duplikatu pracodawca może posłużyć się drugim egzemplarzem świadectwa, które zachował w aktach osobowych pracownika. Wydając świadectwo powtórnie dobrze jest zaznaczyć, że jest to duplikat świadectwa i odnotować ten fakt w zarchiwizowanych aktach osobowych.

Podsumowując należy podkreślić, że wydawanie duplikatu świadectwa pracy nie różni się niczym od wydania oryginału., Informacje zawarte w duplikacie muszą być tożsame z oryginałem. Jeżeli pracownik prosi o umieszczenie w nim dodatkowych informacji jest to prośba o sprostowanie świadectwa, a nie sporządzenie duplikatu. W takim razie należy odnotować ten fakt w zarchiwizowanych aktach osobowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here