Co zawiera etykieta logistyczna?

0
503

Obec­nie w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych są wyko­rzy­sty­wane coraz bar­dziej zaawan­so­wane tech­no­lo­gie i urzą­dze­nia. Zasto­so­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych ety­kiet logi­stycz­nych zapew­nia pra­wi­dłowy prze­bieg róż­nych eta­pów pro­ce­sów logi­stycz­nych. Dzięki nim moż­liwe jest moni­to­ro­wa­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów na linii pro­duk­cyj­nej oraz ozna­cza­nie pro­duk­tów nume­rami seryj­nymi. Co powinna zawie­rać etykieta logistyczna?

Ety­kieta logi­styczna

Etykieta logistyczna jest to nośnik, który wyko­rzy­sty­wany jest do zna­ko­wa­nia poszcze­gól­nych jed­no­stek logi­stycz­nych. Odbywa się to w prze­strzeni całego łań­cu­cha dostaw według zasad sys­temu GS1.

To uni­wer­salny nośnik infor­ma­cji, który pozwala na pre­cy­zyjną i jed­no­znaczną łącz­ność prze­pływu infor­ma­cji wszyst­kim uczest­ni­kom łań­cu­cha dostaw.

Etykieta logistyczna GS1 zawiera infor­ma­cje zako­do­wane w kodzie kre­sko­wym GS1–128 oraz czy­telny opis naj­istot­niej­szych infor­ma­cji dla kolej­nych odbior­ców w kolej­nych eta­pach łań­cu­cha dostaw.

Głów­nym ele­men­tem każ­dej ety­kiety jest nie­po­wta­rzalny 18– zna­kowy numer seryjny, czyli w skró­cie SSCC.

System GS1 jest cał­ko­wi­cie zin­te­gro­wany z ety­kietą logi­styczną. Pozwala to na pra­wi­dłowe zarzą­dza­nie całym łań­cu­chem dostaw, a jed­no­cze­śnie zwięk­sza efek­tyw­ność pro­ce­sów elek­tro­nicz­nych oraz daje moż­li­wo­ść śle­dze­nia pro­duktu za pomocą nowo­cze­snych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.

Budowa ety­kiety logi­stycz­nej

Wszystkie etykiety logistyczne posiadają numer SSCC, czyli Seryjny Numer Jed­nostki Wysył­ko­wej.

Numer ten zawiera:

  • iden­ty­fi­ka­tor zasto­so­wa­nia – 0 dla numeru SSCC;
  • cyfrę uzu­peł­nia­jącą – war­to­ści od 0 do 9;
  • pre­fiks firmy GS1 – trzy­cy­frowy kod, ozna­cza­jący kraj pocho­dze­nia.
  • ozna­cze­nie jed­nostki – numer seryjny nadany przez pro­du­centa.
  • cyfrę kon­tro­lną – war­to­ści wyni­ka­ją­cej z algo­rytmu orga­ni­za­cji GS1.

Numer SSCC znaj­du­jący się na ety­kie­cie jed­nostki logi­stycz­nej umoż­li­wia śle­dze­nie całej drogi prze­by­tej przez daną jed­nostkę.

Zawiera także infor­ma­cje dla prze­woź­nika oraz koń­co­wego odbiorcy o spo­so­bie trans­portu, prze­ła­dunku, odbioru i maga­zy­no­wa­nia pro­duktu.

Skład ety­kiety logi­stycz­nej

Etykiety logistyczne GS1 skła­dają się z trzech czę­ści:

  • górna część zawiera infor­ma­cje fir­mowe, czyli logo, nazwę oraz dane kon­tak­towe;
  • środ­kowa część to infor­ma­cje tek­stowe oraz przej­rzy­sta inter­pre­ta­cja kodów,
  • dolna część to sym­bol kodu kre­sko­wego GS1–128.

Etykieta logistyczna daje wiele korzy­ści w pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym i maga­zy­no­wym w danym przed­się­bior­stwie, a zarazem jest kluczowa w szeroko rozumianej logistyce towarowej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here